Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


Szent Tamás apostol

Feltöltve 2021/10/17 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Október 19-én, az apotol ünnepén a szent liturgiát 09.00 órakor szolgáljuk. Szent Mózes hajlékában őrizzük Tamás apostol ereklyéinek egy részét.

Hálaadó szent liturgia

Feltöltve 2021/09/30 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Tegnap, 2021. szeptember 29-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának utóünnepén, hálaadó szent liturgiára gyűltünk össze Szent Mózes hajlékában. Az énekkar ebből az alkalomból az eperjesi papi szeminárium hallgatóságából állt össze. A liturgián velünk szolgált Miroszlav atya, aki gyakori látogatója Szent Mózes hajlékának. Koliva-áldással és olajkenettel zártuk az ünnepi liturgiát, majd hosszantartó, kellemes agapéval és lelki beszélgetéssel folytattuk a napot.

Adja Isten, hogy még sokszor találkozzunk ezen a helyen. Isten áldásával!

Titusz apostol

Feltöltve 2021/09/07 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szentek élete

Aug. 25/ szept 7.

A hetven apostol egyike, Títusz, Krétán született, ismert pogányok gyermekeként. Fiatal korában a hellén filozófiát és az ősi poétákat tanulmányozta. Erényes életet élt, nem adta át magát az élvezeteknek, amely a pogány életmód sajátossága volt. Amint azt az Istenhordozó Szent Ignác is írja, megőrizte tisztaságát. Az ilyen életmódért Isten nem hagyta őt magára. Húszéves korában hangot hallott, amely arra ösztönözte, hogy hagyja el a hellén bölcselkedést, amely nem hozza meg számára lelke üdvösségét, hanem keresse az üdvhozó bölcsességet.

Ezek után várt még egy évet, hogy lesz-e még hasonló utasítás számára. És valóban, utasítást kapott arra, hogy ismerkedjen meg Isten prófétáinak tanításaival. Elsőként Izajás próféta könyvét olvasta el. Felnyitva a könyvet a 47. fejezetnél, elcsodálkozott ama szavakon, amelyek mintha csak az ő saját lelki állapotát fejezték volna ki.

Amikor Krétára is eljutott a Palesztinában megjelent Nagy Próféta és annak csodatételeinek híre, Kréta kormányzója, aki épp Titusz nagybátyja volt, oda küldte őt. A Próféta, Maga az Úr Jézus Krisztus volt. Titusz Jeruzsálemben hallgatta az Úr beszédeit és hitt Benne. Az Úr Kínszenvedéseinek, Kereszthalálának, dicsőséges Feltámadásának és Mennybemenetelének tanúja volt. Pünkösdkor a tömegben állva hallotta, amit a Szent Lélek lejövetelekor az apostolok különböző nyelveket beszélnek, közöttük a krétaiak nyelvén is. Tituszt Pál apostol megkeresztelte, és közeli tanítványa lett. Elkísérte Pált missziós utazásai során, nem egyszer végre hajtva Pál utasításait az újonnan megszervezett Egyházak kapcsán, valamint elkísérte Jeruzsálembe is.  

Szent Tituszt a 70 szent apostol közé sorolták, majd Pál apostol Kréta püspökévé szentelte. Majd 65 körül, Pál apostol levelet írt választottjához / Titusz 1-3/. Amikor Pált, mint foglyot a császár elé vitték Rómába, Titusz utána ment, hogy ott szolgálatára legyen. Pál apostol vértanúhalála után Titusz visszatért Krétára.

Bölcsen vezette nyáját, sokat fáradozva azon, hogy a pogányok a Krisztus-hit fényével megvilágosodjanak. Isten a csodatételek adományával ajándékozta meg őt. Egyik alkalommal, a Diana istennő tiszteletére rendezett ünnepségen Titusz az összesereglett pogányoknak prédikált. Amikor látta, hogy nem figyelnek beszédére, imádkozott az Úrhoz, hogy Maga az Úr mutassa meg a pogányoknak a bálványok jelentéktelenségét. Titusz imája után Diana istennő szobra ledőlt és összetört.

Egy másik alkalommal Titusz azért imádkozott, hogy Isten ne engedje meg a Zeusz tiszteletére épülő templom befejezését, amely ezek után összedőlt. Ilyen módon Titusz apostol sok embert vezetett Krisztushoz. A hit fényével ragyogtatta be a környező országokat.

Titusz apostol békében hunyt el 94 éves korában. Halála előtt arca ragyogott, mint a nap.

Az Istenszülő Elszenderedése

Feltöltve 2021/08/26 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Holnap – 2021. augusztus 27-én az ünnep alkalmából virrasztó istentiszteletet tartunk 19.00 órai kezdettel:

  • lítiás nagyvecsernye, urtenye

szombaton – 2021. augusztus 28-án az ünnepi liturgia 08.00 órakor lesz