A szent hajlék harangjai

Feltöltve 2019/02/10 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Isten kegyelméből rendkívüli események örvendhet szent Mózes hajléka. Hosszú szervezkedés és gyűjtés után, megvehettük a szent hajlék számára a harangokat. Azok ünnepélyes megszentelésére, Főtisztelendő György, nagymihály – kassai érsek áldásával,

2019. március 9.-én, délelőtt 9.00 órakor,

főpapi szent liturgia keretén belül kerül sor. Szeretettel hívjuk és várjuk ezen a napon a szent hajlékba mindazokat, akik osztozni szeretnének örömünkben.

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson.

-sf-

Reklámok

Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


A 12 zsoltár szertartása

Feltöltve 2019/01/22 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Ezt a 12 zsoltárt a pusztában élő tiszteletremétó atyák éjjel nappal énekeltek. Erről, hogy ez valóban így volt, több Paterikonban és vértanúaktákban is olvashatunk. Ezt a szertartást Áthosz Szent Hegyéről hozta tiszteletreméltó Doszitej archimandrita. Végezhető közös szertartás keretében is, de magánájtatosságként is.

A füzet A6-os formátumu, amelyet mint egy zsebkönyvet mindig magunknál tarthatjuk és az arra alkalmas időben bárhol imádkozhatjuk ezeket a zsoltárokat a hozzájuk tartozó imákkal.

A füzet január utolsó hetétől elérhető lesz Szent Mózes hajlékában.

e

Fülöp apostol

Feltöltve 2018/11/26 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szent Fülöp apostol emléke – holnap, /2018.11.27/  szent Mózes hajlékban a szent liturgia 09.30 kor lesz

Aki gazdagon is szegény

Feltöltve 2018/11/24 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Prédikációk

esztelengazdag“Egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűrjeimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál, s élj jól! – Ám az Isten így szól hozzá: Esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? – Lk 12,16-20.

Az igazság feneketlen mélységének gondolatait fejezi ki ez a példabeszéd. Krisztus rövid példabeszédekben fejezi ki az igazság mélységét. Ezzel pedig arra tanít bennünket, hogy óvakodjunk a sokbeszédűségtől. Mi emberek pedig mindig igyekszünk sokat beszélni, magyarázkodni, mert azt hisszük, hogy ezzel nagyobb nyomatékot helyezünk mondandónkra. Pedig ezzel, könnyen megeshet, hogy pont a fordítottját érjük el.

Jóllehet, sokkal nehezebb rövid világos és érthető beszédet mondani, mint hosszú szóömlengéseken keresztül beszélni a semmiről.

Amint azt a fenti példabeszéd is mutatja, ebben minden, ami számunkra, keresztények számára fontos, megtalálható. Krisztus két útról beszél itt, amelyen az emberek általában haladnak. A testi és a lelki emberek útját tárja ma elénk, és a választás lehetősége adott számunkra – és éppen ez, a szabad választás lehetősége vezet bennünket sok szenvedéshez, bánathoz, gyötrelemhez, szomorúsághoz, a tragédiához.

Megkérdezheti valaki, hogy ugyan mi a tragédia abban, ha az embernek jól megy a sora, mindene megvan, amire csak szüksége van, vagy lehet, sőt, még annál is több mint ahogy a példabeszédben említett embernek is. És tudjuk mi jól, hogy nem ezzel van baj, hanem a szabad választás eredményével. Ugyanis legyünk bár gazdagok, vagy szegények, egyformán eljuthatunk az üdvösségre, de ugyanúgy kárhozatra is juthatunk, ha nem a helyes utat választjuk.

Ismét azt kérdezed, hogy miért?

Hát nézd meg ennek a gazdag, de szerencsétlen embernek a gondolkodását. Teljes mértékben a földi dolgokra támaszkodva abban reménykedik, hogy most már hosszú ideig gondtalanul élhet, mert mindene megvan. A szerencsétlen embernek eszébe sem jut, hogy mindez, amije csak van, a halvány zálogát sem jelenti az ő hosszú és kényelmes életének. És ebben rejlik az ő oktalansága, szerencsétlensége.

Nem gondol a környezetében élő éhező emberekre, nem jut eszébe a jótékonyság, az irgalmasság cselekedeteit nem ismeri, bezárkózik a búzával teli csűrjeibe, hogy ott, a lélektelen magányban érje őt az Úr napja, amikor elhívja testéből a lelket.

Így jár az, aki csak magára gondol, nagyon okosat akar tenni, de hamar kiderül, hogy tette csak puszta ügyeskedés, amelynek zsoldja a halál. Lebontja a régi csűröket, újakat, nagyobbakat épít, csak a lelke házával nem törődik.

Létezik-e vajon nála szerencsétlenebb ember? Aligha. Hiszen semmire sem volt képes azon túl, hogy jókat egyen és igyon, semmi magasztosnak nem volt birtokában, csak a semmirekellő, üres szórakozásnak. Lelke minden erejét arra pazarolta, hogy a sehová sem vezető, hacsak nem a pusztulásba, dorbézolás útját kövezze, fényezze.

Nagy valószínűséggel, sohasem hallotta Krisztus szavait: ahol a kincsed, ott szíved is, – ő pedig azt a kincset választotta, mit megesz a moly, ellophatnak a zsiványok, amit elesz a rozsda.

A keresztény ember az ilyen kincstárra úgy tekint, mint eszközre, aminek segítségével, ha jól bánik vele, megszerezheti azt a jólétet, azt a kényelmet, örömet és boldogságot, – a Mennyek Országát, amire ez a gazdag ember is vágyakozott, csak eltévesztette az ahhoz vezető utat, rosszul választotta meg eszközeit. Az örökkévaló helyett a veszendőre tette fel mindenét, ami el is hozta számára a nem kívánt véget.

Sokszor lehetünk tanúi annak, hogy az ilyen emberek a csüggedés sötét mélységébe taszítják magukat, boldogtalanok, és következésképp elveszítik az emberségesség utolsó szikráját is, amely a végső esély számukra, hogy ez a szikra lángra kapjon, a szeretet és irgalmasság lelki tüze lobbanjon belőle, megmentve ezzel önmagát és másokat is, hogy az igazi, soha véget nem érő mennyei lakomán örvendezhessenek.

Mert hiszen megmondta az Úr: Aki nincs Velem, az ellenem van. (Mt 12,30).

Az Úrral lenni pedig nem más, mint mindenben követni tanítását és betartani parancsolatait.

Az Úrral lenni nem azt jelenti, hogy el kell  különülni a földi javakkal telt, bennünket Istentől és embertől elhatároló csűrjeink között, hanem azok társaságában, azokhoz számlálva legyünk, akikről azt mondja az Úr, hogy a barátaim vagytok.

Legyünk bár gazdagok, vagy szegények, bővelkedjünk, avagy szűkölködjük, történjen bármi is velünk a világban, életünk során úgy cselekedjünk, hogy minden időben és minden helyzetben az Úr barátai maradhassunk. Ámin.

-sf-

Akathisztoszok gyűjteménye

Feltöltve 2018/11/23 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Közlemények

Megjelent Szent Mózes hajlékának egy újabb kiadványa. A kiadvány 8 akathisztoszt tartalmaz a hozzá tartozó imákkal, zsoltárokkal, tropárokkal.

Szent Nektáriosz ünnepe

Feltöltve 2018/11/22 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

Az elmúlt éjjel virrasztó istentiszteletet tartottunk szent Nektáriosz ünnepe alkalmából.

Utóünnepi szent liturgia

Feltöltve 2018/09/27 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

42694073_481337999051577_4778605992491352064_n

Szent Mózes hajlékában szombaton – 2018.09.29-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ütóünnepén, reggel 7 órakor szent liturgiát szolgálunk, amely egyben hálaadó liturgia, mivel a szent hajlék elöljárója pappászentelésének 22-ik évfordulója is erre a napra esik.