Isten személyes ismeretének hiánya

Feltöltve 2010/01/23 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Prédikációk

Két ember fölment a templomba, hogy imádkozzék, egy farizeus és egy vámos. Lk 18,9.

Sokan és sokféle lelkülettel járunk a templomba. Vannak, akik megszokásból, vannak, akik meggyőződésből, megint mások azért mennek, mert ezt így kell csinálni, és végül vannak, akik a mindenekfelett szeretett Isten iránti mélységes tiszteletből.

Ennek megfelelően, hogy milyen lelkülettel megyünk a templomba, zajlik a mi ottlétünk és viselkedésünk is. Nem volt ez másképp a vámos és a farizeus esetében sem. Egyik dicsekedni ment Isten színe elé, elmondani, sőt felhívni Isten figyelmét arra, hogy ő milyen jó, mert hiszen a törvény minden előírásának igyekszik eleget tenni. Mint az igazolva látszik, formai hitével tökéletesen meg is volt elégedve, hiszen csak úgy áradt belőle a dicsekvés és öndicséret.

Egy dolgot azonban nagyon elfeledett a farizeus. Mégpedig azt, hogy az Ószövetség törvényének a puszta betűszerinti betartása nem tudja biztosítani számára az örök életet. Ugyanis az örök élet nem más, mint ismerni Istent, és akit Isten küldött, Jézus Krisztust.

A farizeusi lelkületű ember egész életében a betű rabságában él. Állandóan a törvényt kutatja, hogy el ne mulasszon egyetlen apró előírást sem, viszont közben a legfontosabb dolgot mulasztja el. Nem gondol arra, hogy élete során Isten és ő közötte létre jöjjön egy szeretetkapcsolat. Számára Isten csak a törvények felügyelője. Ezt a kapcsolatot a farizeusi magatartású ember sohasem keresi. Ezért nincs ideje és nem is érdekli, hogy Istent személyesen megismerje. Ettől pedig szenved, és a törvény betűiben keresi a megoldást, a vigasztalást.

Ezért törtéhet meg, hogy amikor az ilyen ember a templomba megy, előbb a körülálló nép felülbírálásához lát, felhívja Isten figyelmét a maga jóságára, és a mások gyarlóságára. Nincs ideje a szeretetkapcsolat megteremtésére, ezt meg sem próbálja, mert hiszen neki a törvényesség a fő célja.

A vámos tisztában van helyzetével. Tudja, hogy a törvény betű szerinti alkalmazása nem a szeretet forrása, mert ahol a törvény uralkodik, ott nincs irgalom. Tudta ezt nagyon jól a saját gyakorlatából, hiszen vámszedő volt. Ezért, amikor a templomba lépett, még a szemét sem merte felemelni, mert tisztában volt azzal, hogy a templom a jelenlét – Isten jelenlétének a helye. A templom küszöbén kívül marad, és keserves mivoltának tudatában, a lelke mélyéről feltörő bűnvallomással fordul a szeretet Istenéhez: Istenem, légy irgalmas hozzám.

Istenhez való közeledésünkben ne legyünk saját magunk számára akadály. Téves és elvakult hozzáállásunk csak távol visz bennünket a szeretet és megbocsátás Forrásától. Minden esetben igyekezzünk felmérni helyzetünket, és akkor, ha ugyan bűnökkel terheltek is vagyunk, van rá esélyünk, hogy belépjünk a szeretet birodalmába. Ott pedig a Mindenható Isten megbocsátást és szabadságot ajánl és ajándékoz nekünk.

igSerafim

Szent Mózes hajléka – a magyar orthodoxok központja

Feltöltve 2009/08/19 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei


vnutro, lavá strana- iba pre ilustraciuEgyházközségünk alapító okirata 2007. december 21-én lett kiadva. Alapításának elsődleges célja, hogy térségünkben – Bodrogköz – az olyan magyar anyanyelvű emberek lelki igényét szolgálja, akik az Ortodox Egyház hagyományait követik. A híveket és az érdeklődőket összefogó helyül a nagy múltú Zemplén községet jelölte ki az egyházmegye vezetése, amely község egykor Zemplén Vármegye központja volt.

Itt működik a Szent Magyar Mózes kápolna, amelyet az egyházközség hivatalos megalapítására készülve, teljesen felújítottunk a hívek bőkezű adományaiból. 

Az itteni közösséget nem kizárólagosan csak a helyi lakosok alkotják, de mindazok, akik a környékünkön magukénak érzik és vallják az ortodox hitet. Ezen túl, mint információs központ is szolgál azok számára, akik csupán csak ismeretekhez szeretnének jutni, vagy közelebbről megismerkedni az Ortodoxiával – magyar nyelven.

E kettős célt szolgálva, igyekszünk lehetőségeink keretén belül, különféle kiadványok formájában, nyilvános istentiszteleteken, valamint honlapunkon keresztül, eleget tenni küldetésünknek. Az egyházközség a nagymihály-kassa egyházmegye kötelékében van – amelynek élén Főtisztelendő GYÖRGY, Nagymihály-Kassa érseke áll – önálló egyházközségi  státusszal rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az egyházközség mindenkori elöljárójának joghatósága kiterjed a Bodrogköz minden településére.

Nyilvános ünnepeink között kiemelkedő szerepet tölt be az évente megtartott Szent Mózes ünnepe, amikor nem csak a helyi, vagy a környék hívei, de szlovákok, románok, és magyarországi hívek, papok, szerzetesek is érkeznek Zemplénbe. Az istentisztelet nyelve az alapító okirat értelmében magyar, de mindig tekintettel vagyunk az összegyűlt hívek nemzetiségére és nyelvhasználatára is. 

A Szent Mózes egyházközség élén jelenleg Szerafim igumen atya áll.  A szent hajlék további és nem kevésbé fontos feladata még a szerzetesi élet újraélesztése egyházmegyénkben. Ezért, az eslődleges feladat mellett a szerzetesi életforma után érdeklődőket is szeretettel várjuk Szent Mózes hajlékába, amely a jövőben, Isten segítségével, valóságos monostorrá formálódhat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szerény kis hajlékunkba, valamint készséggel adunk tájékoztatást az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében is – hodigitria@gmail.com. Egyben a nemes lelki célok megvalósításának érdekében, és Isten dicsőségére, Szent Mózes hajléka számára nyújtott, mindennemű támogatást alázattal fogadunk.

A szent hajlék istentiszteleti rendje


Krisztus Születik!

Feltöltve 2021/01/06 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Ünnepek

“Nagy és különös csoda történik ma,…” – ezt énekeljük ma a nagy esti zsolozsmán. Adja Isten, hogy valamit képesek legyünk megérteni abból a nagy és különös csodából, amely üdvösségünk érdekében történik.

Minden körülménytől eltekintve, boldog és békés legyen az ünnepünk, mert az és úgy lakozik szívünkben, lelkünkben, ahogyan azt oda engedjük, a bűn a félelem rabjává teszi az emberet, Isten igazsága pedig szabaddá, A választás a mi kezünkben van. Ha a rettegés, a gyűlölet a bizonytalanság lakozik bennünk, soha sem leszünk képesek megérteni “a nagy és különös csodát..”.

Szerezzük meg a békesség lelkét, és akkor érezni fogjuk, hogy Velünk az Isten!

-Sf-

Tiszteletreméltó Novotorzsoki Arkágyij

Feltöltve 2020/12/26 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szentek élete

december 13/26

Tiszteletreméltó Arkágyij a XI. században élt. Novotorzsoki Szent Efrém tanítványa volt.  Szent Arkágyijt ereklyéi által történő csodatételek tették ismerté, amelyet 1677. július 11-én tártak fel a novotorzsoki monostorban.

Egyszerű, becsületes szülőktől származott, akik engedelmességre és imádságra tanították. A szelíd és jóságos fiú a Krisztusért való balgatagság útját választotta. Adományokból élt, mikor erdőben, mikor a templom előcsarnokában töltötte az éjszakát. A természetben zajló boldog, gondtalan életmódja különleges lelkületűvé, az élet hiábavalóságaitól szabaddá tette a fiatal fiút. A templomban gyakran a meghatottság és a lelki öröm könnyei folytak szemeiből imádkozás közben.

Tanácsai pontosak voltak, jövendölései beteljesedtek, feddései észre térítettek. Szent Efrém, (szent Mózes és György testvére) a novotorzsoki csodatevő, mint  tapasztal lelki vezető, segítette, hogy az abban az időben ritkán vállalt, nem könnyű, balgattagság küzdelmét gyakorló aszkéta elkerülje a lelki élet útvesztőit.

Miután a város lakói tanúi lettek több, a boldog Arkágyij imái következtében történő csodának, az emberek dicséretőtől menekülve, a Tver folyó környékén húzódott meg. Szent Arkagyij itten lelki vezetőjének, szent Efrémnek segített a munkában és részt vállalt a szent hajlék templomának építésében, amelyet a szenvedéstűrő Borisz és Gleb tiszteletére emeltek.

Tiszteletreméltó Arkagyij, szerzetessé lett az újonnan épült monostorban, és teljes engedelmességgel volt lelki atyja Szent Efrén iránt.  Soha nem mulasztotta el a liturgián való résvételt, és mindig, lelki vezetőjével együtt, elsőként jelent meg a hajnali szolgálaton. Szent Efrém halála után (1053. január 28.), Szent arkagyij továbbra is lelki vezetőjének tanácsai szerint, imádságban, böjttel és hallgatással folytatta életét. Néhány év elteltével, egyes források szerint 1077. december 13-án, békésen az Úrhoz költözött.

Ereklyéi feltárásának a háromszázadik évfordulója alkalmából tartott ünneplyes istentisztelet Torzsok városában volt megtartba 1977-ben.

-sf-

Szerafim bátyuska élete

Feltöltve 2020/12/06 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Szent Mózes hajlékának hírei

Szent Mózes hajlékának gondozásában készül a Szárovi szent Szerafim életéről szóló kötet fordítása. A korektúrához keresünk segítséget. Ha valaki vállalná, nagy örömünkre szolgálna, hogy mielőbb az érdeklődők kezébe kerülhessen a kötet.

“… 1780-ban, Prohor súlyosan megbetegedett. Egész teste bedagadt, és mozdulatlanul feküdt betegsége ágyán, olyan állapotban, hogy a két szent öreg hajlandó volt ezt Prohor halálos ágyának nevezni. Orvos híján, lehetetlen volt meghatározni a betegséget, de a külső jelek alapján vízkórnak látszott.

Ez a betegség majd csak három évig tartott, amelyből a felét ágyban töltötte. Panasz nélkül viselte szenvedését és könnyeivel áztatva ágyát, imádkozott, teljesen átadva magát Istennek. Prohor betegsége idején nyilvánvalóvá lett az iránta való szívélyes szeretet, amellyel gondozták őt.

– Amikor másfél évig feküdtem, Pachomij szinte elválaszthatatlanul mellettem volt, gondoskodott rólam – emlékszik vissza Szerafim atya.

Pachomij felajánlotta Prohor számára, hogy mivel veszélyben az élete, orvost hívnak, de a beteg azt válaszolta:

–  Szentatyám, én átadtam magamat a test és a lélek igazi Orvosának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak és az Ő Tisztaságos Anyjának; ha amennyiben szeretetetek úgy dönt, akkor az Úrra kérlek bennetek, tápláljatok engem, szerencsétlent, mennyei orvoslással.

József atya töredelmessége és Prohor kérése következtében, virrasztó istentiszteletet és liturgiát szolgált a beteg egészségéért. Prohor gyónt és részesült a Szent Titkokban, amit elhoztak neki a cellába.

Nem sokkal halála előtt Szerafim bátyuska többeknek is elmondta, hogy akkor, a szentáldozás után, megjelent cellájában az Istenszülő, Szent János és Péter apostol kíséretében. Szent Jánoshoz fordulva, és kezével Prohorra mutatva, azt mondta az Istenszülő: “ő közülünk való”. Ezek után kezét a beteg fejére helyezte, és pálcájával megérintette csípőjét, minek következtében egy nyílás keletkezet a testén, melyen keresztül kifolyt a testét felpuffasztó folyadék. A sebhely Szent Szerafim testén, élete végéig megmaradt.

Kortársai csodálkoztak gyors felépülése miatt a Szent Titkok vétele után; viszont semmit sem tudtak a csodás jelenésről, amelynek következtében Prohor gyorsan felépült….”

-részlet-


Kedves lelkiatyák és testvérek!

Feltöltve 2020/10/23 Szerző: -Sf-
Kategóriák: Az egyház hazai hírei

Ebben a szokatlan időszakban mindannyiotokat biztosítani akarlak az irántatok való imádságos közelségem felől, valamint ugyanezt szeretném kérni tőletek, irányomba. Imádkozzunk a mi Urunkhoz egymásért, egyházmegyénk közösségéért, helyi Egyházunkért, hazánkért és az egész Isten teremtette világért.

Ne feledkezzünk meg a betegekről, de azokról sem, akik gondjukat viselik, vagy bármilyen módon segítik őket. Jóllehet, bizonyos módon, mi magunk is segítségükre lehetünk. Kérem, hogy őrizzük meg józanságunkat és jóhiszeműségünket. Az Úr mindannyiunkat erősen kézben tart!

Egyházmegyénkben szüntelenül folyik a vértelen Isteni eukarisztikus áldozat bemutatása az egész világért. Ne féljetek, oltáraink „nem hülnek ki”. Vigyázzatok magatokra és szeretteitekre, maradjatok meg a hitben, reményben és Krisztus szeretetében, a mi Úrnőnk, a Legszentebb Istenszülő védőleple alatt, szent Rozália anyánk és minden szentek közbenjárása által.

Ha az Úr is úgy akarja, a mielőbbi viszont látásra!

A Győztes Krisztusban, György érsek.