július 2012 havi archívum

Szárovi Szent Szerafim – júl. 19./aug.1.

2012/07/28

Isten kiválasztott szentjének ünnepén, Szent Mózes hajlékában is ünnepet tartunk a következő programmal:

Kedd – július 31. – Lítiás nagy vecsernye – 18.00

Szerda – aug. 1. – Szent liturgia – 09.00

A Liturgia után akathisztosz következik.

Minden kedves Szerafim tisztelőt szeretettel várunk a szent hajlékba a közös imádságra.

képriport

Reklámok

A szent hajlék ünnepe – 2012

2012/07/26

A Szentlélek kegyelme gyüjtött bennünket össze, hogy két napon át ünepeljünk. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki jelen volt az ünnepen, valamint azoknak is, akik szívükön viselik a szent hajlék sorsát, és lelkes támogatói annak. Adja Isten, hogy még sok ilyen szép, közös ünnepünk legyen.

fényképek

Kárpátalja gyöngyszemei

2012/07/16

Isten kegyelméből, egynapos zarándoklatot tettünk ma. A rövid út sok szép élménnyel gazdagított bennünket, hiszen olyan helyen is voltunk, ahol még eddig soha. Örömünket fokozta az is, hogy találkoztunk a moszkvai Találkozás monostorából zarándokló szerzetesek csoportjával, akik megajándékoztak bennünket Tyihon archimandrita sokak által ismert – A nem szent szentek – című könyvével. Nagy örömünkre szolgált megismerni a szólyvai monostort, amelyet 20 éve alapítottak, és mára igazi gyöngyszeme lett a Kárpátok eme helyének. Néhány fénykép segítségével szeretnénk átadni, amennyire ez lehetséges, mindazt, amit ma láttunk: ITT.

Jogod van a baloldalhoz

2012/07/04

Elcsodálkozik majd ama napon az első Ádám is, amikor meglátja a nagy és rettenetes dolgot, hogy milyen nagy a tőle és az ő feleségétől származó megszámlálhatatlan nemzetek é s a népek sokasága. De még ennél is jobban fogja csodálni majd azt, hogy az egy természetből és egy teremtésből származóak közül, egyesek az Ország és a paradicsom örökösei, mások pedig a kárhozaté lesznek. Akkor majd áldani fogja ő a Teremtő Istent: dicsőség az egyetlen bölcs Istennek!

Szír Szent Efrém.

Ebből az látszik, hogy tudatlanságban van Ádám és felesége is ama napig. De annál inkább az is látszik, hogy az általános feltámadásig tudatlanságban vannak a hitetlenek és az ateisták, gőgösek, tisztességtelenek, a világ szerelmesei és az élvhajhászok. Hogyan is fogják majd szemlélni ama napon mindazt, amiben nem hittek, amin gúnyolódtak, és mindazt, amire ügyet sem fordítottak – minden igaz. Bal felől állítják majd őket, sírva és átkozódva akarnak majd bűnbánatot tartani, de elkéstek. Igen, Isten ments, hogy a baloldalra kerüljünk! De végül is, mindenki kap elég időt ahhoz, hogy szabadon választhasson a jobb, vagy a bal felől való állásról. Mert hiszen mindenkinek joga van, nem csak a “jobb”, de a “baloldalra” is.

pagez.ru

Szentéletű Kijevi Doszifej

2012/07/02

Az ismert és gazdag szülők gyermeke 1721-ben született. Ősi származású, a Tyjapkin család sarja. Doni szent Demeter lelkülete élt a családban, amelyet a család híven és szakadatlanul őrzött. A keresztségben a Darja nevet kapta. Nagymamája a világi gondok elől az Úr Mennybemenetelének monostorába vonult, amely a moszkvai Kremlben volt, ahol Porfiria néven apáca lett.

Amikor Darja két éves volt, Moszkvába vitték, hogy egy ideig nagymamájánál vendégeskedjen. Porfiria azonnal megkedvelte a szelíd kislányt, akiben Isten kiválasztottját vélte felismerni, és ezért nem akart megválni unokájától. Az ötéves Darja szigorúan betartotta a böjtöt. Szerdán és pénteken csak kenyeret és vizet vett magához. Korán meg tanult olvasni, és esténként az Evangéliumból olvasott fel nagymamájának. Dajra kilenc éves volt, amikor visszavitték a szülői házba. Számára ott minden idegen és felesleges volt. A világi élet sekélynek és hiábavalónak bizonyult. Idegen volt számára a gazdag szülői ház, amely mindig tele volt vendégekkel, a nővérei sok beszéde, buta vágyakozásuk az irigylésre méltó vőlegények után, az ékszerek és minden más pompa.

Szükségtelennek tartotta a világi képzést is, amelyben minduntalan részesíteni akarták őt nemes szülei. Ennek érdekében a szülők egy francia származású nevelőnőt is fontosnak tartottak hívni a fiatal lányhoz. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor előkelő vőlegényről kezdtek el beszélni. Darja pedig megtette a választását.

1736 májusában, titokban elhagyta a szülői házat, és gyalog ment el Moszkvába, ahol felkereste szeretett nagymamáját a monostorban. Azonban Porfiriát csak messziről láthatta. A szabályzat szerint ugyanis egy lány, szülői áldás nélkül, nem léphetett be a monostorba. A megszökötteket azonnal visszavitték a szülőkhöz.

Darja is elhagyta a monostort, de nem ment vissza a szülői házba. Rövidre vágta a haját, és a piacon vett férfiruhába öltözött. Így egy szegény, keresztény kisfiúvá változott, és a zarándokok tömegébe keveredve, elindult a Szentháromság Lavrájába. Az ősi görög küzdők, szent Eufrozina és Alexandra példája nyomán, aki sok éven át rejtőzködtek férfi monostorokban, férfinevet viselve, őt Doszifejnek nevezték el. A név görög jelentése – Istentől kapott.

Senki sem tudja elképzelni, hogy mennyi küzdelemmel járt a tizenhat éves szökevény lánynak, hogy megtartsa a titkát. Állandóan a szerzetesek között kellett lennie, és végezni a legnehezebb fizikai munkát. Csakis Isten segítségével lehetett így leélni teljes három évet.

Egyik alkalommal, az elveszett lányát keresve, Darja anyja jött a Lavrába. Sokáig imádkozott a szentek ereklyéinél, kérve, hogy végre táruljon fel a titok elveszett lányát illetően. Azonban a szülőknek nem sikerült találkozniuk Darjával. Azon az éjszakán Darja titokban elhagyta a monostort. Így vette kezdetét Doszifej példán kívüli szerzetesi élete, a küzdők nagy családjában, a Kijevi Barlangmonostorban.

Két hónap elteltével, már a monostor elöljárója előtt állt és arról beszélt neki, hogy gyermekkorától a szerzetességre vágyott. A történet megismétlődött. Az igazolvánnyal nem rendelkező szökevénytől megtagadták, hogy a testvérek közösségéhez tartozzon.

Menedéket keresve a maga számára, Doszifej az erdővel körülvett Kitaj-pusztaságba ment, ahol már régi idők óta ortodox küzdők éltek elvonultságban. Doszifej felment a hegy legtetejére, és egy barlangot ásott ki kézzel a maga számára. Itt 17 évet élt. Mindössze kenyeret evett, amit a Kitaj-közösségből hozott neki egy testvér, és mindenféle gyökerekkel táplálkozott.

Hamar elterjedt az orosz birodalom városaiban és falvaiban a bölcs és jövőbelátó, elvonultságban élő Doszifej híre. Az emberek ezrei keresték fel, segítségét kérve. Nemesek és szegények, aggok és ifjak jöttek vigasztalást keresve és találva nála. Viszont senki a zarándok közül, nem látta az ő arcát.

Ez alatt az idő alatt, szülei nem szűntek meg keresni lányukat, bejárva Oroszország különböző monostorait. Egyszer a Kitaj-hegyre, a jövőbelátó öreghez az ő nővére, Agafia jött el, hogy az elveszett Darja sorsa felől kérdezze őt. Egy kis szűk ablakon át, Doszifej megáldotta nővérét és megnyugtatta: Darja apáca lett, Istent szolgálja, kiemelkedő lelki életet él. Neki megvan a saját útja, többé ne keressétek őt.

Sohasem hagyta el a barlangot, és senkit sem engedett be magához. Akik tanácsai miatt keresték fel őt, és hogy áldását kérjék, azokkal csak egy szűk ablakon át beszélt. Egyetlen kivételt tett akkor, amikor Elizaveta Pertovna cárnő jött a kijevi szent helyeket látogatni 1744-ben, akit elkísért a trónörökös Péter és az ő menyasszonya Katalin, a későbbi cárnő.

Hogy a cárnő feljuthasson a Kitaj-hegy tetejére, Doszifej barlangjához, a szerzetesek gyorsan, sok fadarabot a földbe verve, egy keskeny lépcsőt építettek.

Hosszú ideig beszélgettek. Doszifej belelátott és olvasott a cárnő szívében. Sok olyat mondott neki, amitől megrendül az úrnő erős és szenvedélyes lelke. Élete végéig nem felejtette el bűnbánó gyónását a titokzatos szerzetes előtt, sem pedig az ő tanácsait a trón jövőjét illetően, a trón utódjának kiválasztását, és annak szerepét Oroszország történelmében.

Doszifej iránt, a kijevi szerzetesek és főpapok nagy tisztelettel voltak, még úgy is, hogy nem volt ténylegesen felnyírt rásza viselő – ami a szerzetesség első foka. Elizaveta elrendelte, hogy késedelem nélkül végezzék el a felnyírás szertartását, amely ő maga is részt vett. A felnyírás szertartása alatt ugyanazt a nevet kapta – Doszifej.

Egy nappal a halála előtt kijött a barlangjából, és végigjárta a cellákat: elbúcsúzott a testvérektől. Mindenki előtt térdre borult és könnyek között kért bocsánatot.

Miután elbúcsúzott a teljes közösségtől, visszavonult cellájába, hogy utolsó óráit imával töltse. Doszifej 1776. szeptember 25-én hunyt el, 56 éves korában. Hiába kopogott másnap reggel az ajtaján a szerzetes. Senki sem válaszolt. Amikor a szerzetesek bementek a cellába, a szemük elé megható kép tárult: csendes fényt árasztó mécses, az ikon előtt pedig Doszifej térdepelt, mintha imádkozna – pontosan úgy, mint ahogyan Szárovi Szent Szerafim költözött az Úrhoz 1833-ban, akinek maga Doszifej adta áldását arra, hogy a szárovi monostorba menjen. Doszifej kezei kereszt alakban voltak a magasba emelve.

Bal kezében egy a testvéreknek címzett levél volt: “Testem az örök életbe való távozásra készen áll. Kérlek benneteket, annak meztelenségét föl nem fedve, temessétek azt el”.

Az öreg rendelkezéseit pontosan teljesítették. Senki sem bátorkodott felfedni a sokat szenvedett test meztelenségét. Nagy tisztelettel temették el őt a testvérek a monostor kertjében, a Szentháromság templom északi oldalánál.

Nincs olyan titok, amire fény ne derülne. Néhány év múlva, Agafia ismét eljött a Kitaj-pusztaságba, de nagyon elszomorodott, amikor az öreget már nem találta az élők között. Arra kérte a testvéreket, hogy pillantást vethessen Doszifej portréjára – abban felismerve nővérét Darját, elvesztette eszméletét.

Így lett ismertté, hogy a Kitaj-pusztaság hatalmas küzdője nem férfi, de lány volt – tiszteletreméltó Diszifeja. Mind a mai napig a zarándokok ezrei keresik fel a sírját, hiszen az ortodox lelki élet tapasztalata azt mutatja, hogy a nagy küzdők segítsége akkor sem szűnik meg, amikor ők már elköltöznek ebből a világból. Ezért, Doszifeja is, halála után ugyanúgy imádkozik mindenkiért, aki segítségért fordul hozzá.

hram-feodosy.kiev.ua -Sf-

*- első kijevi zarándoklatom alkalmával, 2006 októberében, Isten méltatott engemet is, hogy megállhassak egy pillanatra Doszifeja sírjánál.