Archive for the ‘Az Istenszülő’ category

A POCSAJEVI ISTENANYA IKONJÁNAK ÜNNEPE

2012/08/05

Mimden eszetendőben a zarándokok tízezreit vonzza a pocsajevi lavra. Különösen a monsotor ünnepein rengeteg a zarándok. Egyik ilyen ünnep az augusztus 5.-én tartott pocsajevi Istenanya ikonjának ünnepe. Aki ismeri a helyet és megszerette, annak bizonyára érdekes és kedves, akár csak képekeben is, megtekinteni a lavrát. Valamint azok számára, akik nem ismerik, csak hallomásból, talán hasznos és nem utolsó sorban lelki élményt is nyújt  – ha ugyan csupán csak képekben, végig járni és megcsodálni a lavrát jelenlegi szépségében:

http://www.pochaev.org.ua/?pid=1492

Reklámok

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

2012/03/30

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

Holnap, április 16-án, az Istenszülő dicsérete van. Emlékezzünk meg imáinkban jobban, mint máskor, dicsérőéneket zengedezve, kérve Anyai oltalmát életünk minden napjára.

Csodatevő ikon – Váratlan öröm

2011/12/22

Tropárion 4. hang. Ma hívek, lelkileg ünnepeljünk, az emberi nem szivélyes Közbenjáróját dicsőítve, és az Ő tisztaságos képéhez folyamodva, így kiáltsunk: ó, Irgalmasságos Úrnőnk Istenszülő, nyújts nekünk váratlan örömet, sok bűnnel és bánattal terhelteknek, és ments meg minket minden rossztól, kérvén a Te Fiadat, Krisztus Istenünket, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Nem sok olyan templom van Moszkvában, amelynek múltja irigylésre méltó lenne. Mert általában aláaknázták, felgyújtották, szakadárok foglalták el, vagy a hatalmasok a felismerhetetlenségig átalakították, esetleg földig rombolták. Szó szerint, mint magányos gyertyaszálak, úgy álltak a borzalmas istentelen korszak rettenetében. Falaik között pedig menedéket talált a még csodás módon életben hagyott papság és a világi hívek. Ezek a ritkaságba menő templomok segítettek a megmaradt hívő embereknek túlélni, megmaradni a hitben.

Egyik ilyen, a Moszkva egy csendes szögletében lévő, Szent Illés tiszteletére épített templom. Nem is olyan messze a nemrég újjáépített Krisztus Megváltó székesegyháztól. Körülötte a régi Moszkvát idéző épületekkel, amikor még a templomba járók ismerték egymást, vendégségbe jártak egymáshoz, társalogtak a vendégváró asztal körül. De a lelki élet központja természetesen a templom volt.

Milyen csodálatos is lenne ismerni a hajdani híveket, hiszen a kőtemplom építése 1702. július 14-én fejeződött be. Korábban ennek helyén egy fatemplom állt, amelyet a feljegyzések szerint egy nap alatt építettek fel. Ilyen templomokat olyankor szoktak építeni, amikor valami nagyon komoly ügyben fordultak Istenhez, vagy pedig adományként, hálából. Hogy mikor épült, nem tudni, csak annyit, hogy 1589-ben már létezett a templom.

Ide, az Illés templomhoz, már évtizedet óda sereglik az ősi moszkvai intelligencia, akik megerősödtek és túléltek sok mindent, akik nem változtattak sem hitet, sem hazát.

És ami a legcsodálatosabb, hogy ez az Illés templom sok bezárt, vagy lerombolt moszkvai templomból származó ikon menedékhelye lett.

Ilyen módon került ide a csodatevő “Váratlan Öröm” is, 1944-ben. Ünnepélyes körmenetben vitték oda, de nem az eredeti helyéről, mert az ismeretlen. Mindez egy pénteki napon történt, és az óta minden pénteken ünnepélyes keretek között Akathisztoszt énekelnek az ikon előtt.

Emberek százai fordultak már imádságos könyörgésben ehhez az ikonhoz, imádkozva a Legtisztábbhoz, hittel és reménnyel, vigaszért, bocsánatért, segítségért, de különösen gyermekeikért.

Az első ismert feljegyzés az ikonról 1830-ból származik, egyben az esemény, amely kapcsán az ikonról beszélnek, legalább száz évvel korábban történt.

Egy bizonyos könnyelmű ember, bűnös életet folytatott, de mindazonáltal, ájtatosan kötődött az Istenszülőhöz, és naponta imádkozott az Ő ikonja előtt. Egyik alkalommal, amikor úgy határozott, hogy bűnös dolgai útjára lép, előbb imádkozott és egyszer csak azt látja, hogy a Gyermek-Krisztus kezein, lábain és oldalán, véres sebek jelentek meg, és az Istenszülő pedig azt mondja: “Te, és a hozzád hasonló bűnösök, bűneitekkel újra megfeszítitek Fiamat, mint a zsidók. Irgalmasnak neveztek Engem, de akkor miért szomorítotok el Engem törvénytelen tetteitekkel?” A meghatódott bűnös a Legtisztább közbenjárásáért esedezett. Krisztus sebeit csókolva, ettől fogva visszatért a tisztes élethez.

Ennek ez elbeszélésnek megfelelően, a “Váratlan Öröm” ikonon egy törvényszegő férfit ábrázolnak, aki térden állva könyörög a “Hodigitria” ikon előtt. Vagy egy ima, vagy pedig az esemény első szavai feliratával.

Az Illés templomban található ikon borításán a felirat arról tanúskodik, 1959-ben, Alekszij patriarcha idején, felújították az ikon borítását. Pimen patriarcha különösen szerette ezt az ikont, amiért is a templom közösségéhez tartozónak tekintette magát. Sokszor jött el a templomba az esti szolgálatra. Azt beszélik, hogy egyszer látomásban látta meg ezt az ikont, és amikor először járt az Illés templomban, akkor tudta meg, hogy létezik ilyen elnevezésű ikon: “Váratlan öröm”.

Sok más értékes és csodás ikonnak ad otthont az Illés templom: a Kazanyi, Elszenderedés, Háromkezű, Irgalmas Istenszülő ikonok. De megtalálható itt Szerafim (Csicsagov), fölszentelt vértanú ikonja is, aki egy volt az elsők között, akik Szárovi Szerafim életének eseményeit leírták. Amikor Szerafim püspököt 1937-ben agyonlőtték, nem tudni milyen módon kerültek az általa festett ikonok az Illés templomba.

Maga a templom mindig is csodálatos emberek találkozóhelye volt. Nem is olyan rég hunyt el a csodálatos Alexander atya, – hány embernek volt lelki atyja ez az igazi orosz pásztor, hány bölcs tanácsot adott, mennyi szeretetet vigasztalást kaptak tőle a hívek…

Reméljünk hát az Istenanya irgalmában, adjunk hálát azokért a váratlan örömökért, amelyekkel Ő meglátogat bennünket, és higgyük, hogy nem hagy el bennünket a nehéz és keskeny úton haladva, amelyet úgy neveznek – élet.

 december 9/22

“О Тебе радуется!” – könyv nyomán -Sf-

Az Istenszülő – “Gyors Közbenjáró” ikonja

2011/11/03

november 9/22

Áthosz-hegyén, a Dohiári monostorban őrzik az Istenszülő egyik csodatevő ikonját, amelyet “Gyors Közbenjárónak” neveznek. Az ikon a monostor ebédlőjének a bejárati ajtaja felett van, amelyen át a testvérek a közös étkezésekre jártak. Az ebédlőben szolgáló testvér pedig, kötelezettségeinél fogva, a többinél gyakrabban járt el az ikon alatt. Egyik alkalommal, 1664-ben, az ebédlőben szolgáló testvér, akit Nílnek hívtak, éjnek idején a kezében egy kátrányos fadarabbal világítva magának, haladt el az ikon mellett, amikor a következő szavakat hallotta: “Legközelebb ne gyere közel az égő fadarabbal és ne füstöld össze a Képemet”. A szerzetes ezeket a szavakat egyik testvér viccelődésének vette, ezért figyelmen kívül hagyta és továbbra is eljárt az ikon mellett, kezében a füstölgő fadarabbal. Kis idő elteltével ismét hangokat hallott az ikon irányából: “Te szerzetes, méltatlan vagy erre a névre! Sokáig akarod-e még ilyen figyelmetlenül, és minden szégyenkezés nélkül bekormozni a Képemet?” Eme szavak elhangzása után a szerzetes megvakult. A látását elveszítő Níl, szenvedett a vaksága miatt, és éjjel-nappal imádkozott és sírt a szent ikon előtt. Egyszer csak azt hallja: “Níl! Imáid meghallgatásra találtak – bocsánatot nyertél, és újra visszanyered szemed világát. Amikor majd megkapod tőlem ezt a kegyelmet, add hírül a testvéreknek, hogy én – az ő oltalmuk vagyok, gondviselője és oltalmazója monostoruknak. És minden igazhívő keresztény bártan forduljon hozzám szükségében, és én nem hagyok figyelmen kívül senkit. Mindenkinek, aki alázattal jön hozzám, védelmezője leszek, és közbenjárásomra az én Fiam és Istenem előtt, mindenki imája meghallgatásra talál. Ezért mostantól az én ikonomat Gyors Közbenjárónak fogják nevezni azért, mert minden hozzá forduló kérelme kegyes és gyors meghallgatásra talál majd”.

A csodás esemény híre hamar elterjedt az egész Áthosz-hegyen. Ezek után a szerzetes áhítatosan imádkozott, elkerítette azt a helyet, ahol az ikon volt, majd annak jobb oldala felől templomot építettek a Legszentebb Istenszülő – Gyors Közbenjáró tiszteletére. Az Istenszülő közbenjárására megszámlálhatatlan sok csoda történik.

Az Istenszülő övének elhelyezése – aug 31/ szept 13

2011/09/12

Az Istenszülő övének ünnepélyes elhelyezésére, Arkadiusz császár idején került sor, Konstanitápolyban, a Vlachernai templomban. Mindaddig ezt az ereklyét, amelyet Tamás apostolnak adott át maga az Istenszülő, az Ő Elszenderedése után, tisztes keresztények Jeruzsálemben őrizték. Sok évvel később, Bölcs Leó uralkodása idején, csodásan meggyógyult az öv által az ő felesége, Zoja.

A császárnőnek látomásban feltárta az Isten, hogy meggyógyul betegségéből, ha reá helyezik az Istenanya övét. A császár kérelemmel fordult a patriarchához. A patriarcha feltörte az ereklyetartó pecsétjét, melyben az övet őrizték. Az öv teljesen épnek bizonyult, semmit sem rontott rajta az idő múlása. Amikor a patriarcha ráhelyezte az övet a császárnéra, az azonnal meggyógyult betegségéből. Ünnepélyes hálaadó szertartást végeztek az Istenszülő tiszteletére, majd az övet visszahelyezték és újra lepecsételték.

A csodás gyógyulás és az öv ismételt elhelyezése emlékére ünnepet rendeltek el – az Istenszülő tisztes övének elhelyezése – elnevezéssel. Az Istenszülő övének egy-egy része megtalálható Áthosz hegyen a Vatopedi monostorban, valamint Grúziában.

pravoslavie.ru/days

Isten Szentséges Szülőjének dicsérete

2011/04/08

Akathisztosz szombat

Noha a körülmények sokfélesége nem teszi lehetővé mindenki számára, hogy részt vegyen az Istenszülő dicséretének szertartásán – amelyet ebben a formában csak is a böjt ötödik szombatján szolgálunk, legalább otthonainkban keressünk rá alkalmat, hogy csendben elmerüljünk az akathisztosz szövegében.

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője!

Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked:

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

Minden bánkódók Öröme

2010/11/05

Az Istenszülő csodatevő ikonja – október 24/ november 6.

Az Istenszülő, “Minden bánkódó Öröme” elnevezésű ikon az 1688-ban történt csoda által lett híressé. Joakim patriarcha nővére, Eufimia, aki Moszkvában élt, hosszú időn át gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Egyik alkalommal, a reggeli ima közben hangot hallott:

“Eufimia! Eredj a Fiam Színeváltozásának templomába, ott van egy ikon, amelyet “Minden bánkódó Örömének” neveznek. Kérd meg a papot, hogy szolgáljon vízszenteléssel egybekötött ájtatosságot, és meggyógyulsz”.

Eufimia, miután megtudakolta, hogy valóban létezik Moszkvában ilyen ikon, az Úrszínváltozás templomában, végrehajtotta az Istenszülő utasításait – és valóban meggyógyult. Mindez 1688. október 24.-én történt.

Az ikonnal kapcsolatos Szentpéterváron történt csodák bizonyságtevései 1888. július 23. napjához kapcsolódnak.