Archive for the ‘Imádságok’ category

Köszönet az Úrnak

2013/02/03

Köszönet az Úrnak, aki a mi üdvösségünkért testesült meg

Köszönet Annak, aki lejött hozzánk emberi természetben! Köszönet a Láthatatlannak, aki miérettünk lett látható! Köszönet az Örökkévalónak, aki miérettünk halt meg! Köszönet az Elrejtettnek, akit semmiféle értelem nem tud felfogni, és aki a kegyelme által tette magát megtapinthatóvá a megtestesülésén keresztül!

Áldott legyen Az, akit a saját akarata vezetett el anyja méhéig és kebléig, születéséig és felnövésig! Áldott legyen Az, aki megízlelte a halált, és azzal, életet ajándékozott az emberiségnek.

Áldott legyen Az, aki testünket az Ő rejtélyes természetének lakóhelyévé tette. Áldott legyen Az, aki a mi nyelvünkön mondta ki Saját titkait.

Köszönet Annak, aki megszabadított bennünket, és miérettünk volt megkötözve. Köszönet a kegyelemben Gazdagnak, aki miérettünk megfizetett mindenért, amiben Ő maga nem adósodott el. Köszönet a Bírónak, aki miérettünk fogadta el az elítélését.

Hódolok Annak, aki megvilágosította elménket tanításával, és a hallásunkban utat nyitott szavainak.

Hálám Annak, aki a fánknak Saját termését adta.

Köszönet Annak, aki láthatatlanul műveli lelkünket. Áldott legyen Az, aki megalkotta lelki érzékeinket, hogy a lelkünk hangszerén, magasztalva köszönetet mondjunk Neki.

Szent Szíriai Efrém 118.-ik zsoltára a: „Molitvenik i psaltir“ című könyvéből -IK-

Reklámok

Ima szent Trifon vértanúhoz

2009/09/08

Ó, Krisztus szent vértanúja, Trifon! Hallhasd meg most, és minden időben, Isten szolgáinak N. imáit, és légy közbenjárónk Isten előtt. Amint egykoron, Róma városában, a gonosz által gyötört császár lányát meggyógyítottad: bennünket is, életünk minden napján, ugyanúgy őrizz meg a gonosz álságos ármánykodásaitól, de leginkább légy közbenjárónk, életünk utolsó óráján. Könyörögj az Úrhoz, hogy az örökkévaló boldogság és öröm részesei lehessünk, hogy Veled együtt méltók legyünk dicsőíteni az Atyát és a Fiút és a Vigasztaló Szentlelket, örökkön örökké. Ámin.

Ima tiszteletreméltó Murin Mózeshez

2009/08/31

Ó, a bűnbánat nagy ereje! Ó, Isten irgalmának mérhetetlen mélysége! Te, tiszteletreméltó Mózes, aki korábban rabló voltál, miután megrémültél saját bűneid láttán, bánkódtál felettük, és megtérésedben monostorba vonultál. Ott sűrű könnyhullatásban töltötted napjaidat törvénytelenségeid miatt, és életed végéig nehéz küzdelmekben fáradoztál. Ennek következtében elnyerted Krisztus irgalmas bocsánatát, Aki a csodatételek adományával ruházott fel téged. Ó, tiszteletreméltó, Te a súlyos bűnök mélységéből a csodálatra méltó jótétemények magaslatára jutottál! Segíts Isten hozzád esedező szolgáin N., akik, a lélek és a test számára ártalmas, önpusztító, mértéktelen ivás szenvedélyében gyötrődnek. Tekints rájuk kegyesen, ne hagyd őket figyelmen kívül, figyelmezz a hozzád folyamodókra. Esedezzél, szent Mózes, Krisztus Urunkhoz, hogy ne vesse el őket Ő, aki Irgalmas, hogy ne örvendhessen a gonosz elesettségük felett, de könyörüljön N. szerencsétlenek erőtlenségein, kiken eluralkodott az ivás pusztító szenvedélye. Hiszen mi mindannyian Isten, az Ő Szent Fia Tisztaságos Vérén megváltott teremtményei vagyunk. Hallgasd meg, tiszteletreméltó Mózes, imáikat, űzd el tőlük a gonoszt, ajándékozz nekik erőt a szenvedély legyőzésére. Segíts rajtuk, nyújtsd nekik kezedet, vezesd őket a jóság útjára, szabadítsd meg őket a szolgaság szenvedélyétől és a mértéktelen ivástól, hogy megújulva, tiszta és világos elmével, megkedveljék az önmérsékletet és a tisztességet, örökké dicsőítve az Irgalmas Istent, Aki mindig megmenti az Ő teremtményét. Ámin.

Ima Szentéletű Novotorzsoki Efrémhez

2009/08/31

efrem_novotorz.Szent atyánk, nagy és csodás csodatévő, Efrém atyánk, alázattal esedezünk Hozzád, gyors segítőnkhöz, Aki imáiddal állhatatosan közbenjársz érettünk, és imádsággal kérünk Téged, ne hagyj el bennünket, bánkódókat, akiket sok bűn terhel. Ne hagyj segítséged és áldott közbenjárásod nélkül, ne feledkezz meg rólunk, gyermekeidről, Szentséges atyánk, hanem szüntelenül emlékezz meg rólunk a Szentséges Háromság trónusa előtt mondott mennyei és kedves imáidban, ahol angyalokkal és minden szentekkel együtt állsz és látod minden szükségünket és bajainkat, mert szenvedélyek háborgatnak és nincs bennünk bizodalom az Alkotóhoz, hogy bocsánatért és üdvösségért esedezzünk Hozzá. Ezért Hozzád menekedünk, Aki kegyelmet kérsz nékünk az Úrtól, és Általad bízunk Isten kegyelmében, hogy a Mindenható megbocsátja vétkeinket, és örökösei leszünk az örök üdvösségnek, hogy dicsőítsük és énekeljük az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nagyságát, kegyelmét és emberszeretetét, és a Te atyai közbenjárásodat, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima Szent Nektárioszhoz

2009/08/31

A rákban szenvedőkért

Nektarios_rast.

Ó, Isteni bölcsességű Nektáriosz, szent Főpap!

Mint az igaz hit védelmezője, fogadd el a benned élő Isten irgalma által, ma a templomban összegyűlt, Krisztusról elnevezett nép ajkáról elhangzó fohászkodást. Mert Krisztus szentjei között, nagyságodnak kiemelkedő híre hozzánk is eljutott. Ugyanis, a föld bármely részén nevedet segítségül hívók segítőjének bizonyulsz és a rákban szenvedőknek gyógyulást, ajándékozol.

Hallottunk ugyanis a nevedet viselő, rákban szenvedő papról, aki tiszteletedre templomot épített. Súlyos rákban szenvedett, elviselve a napi vérfolyást és a szörnyű kínokat, de szent elhatározását el nem hagyta.

Ennek következtében te, sokirgalmú Szent Főpap, leszálltál a mennyből, és neki a templomban, látható formában jelentél meg. Ő azonban egynek a halandók közül vélt téged, imáidat kérve, ekképp fordult hozzád:

„Nagy beteg vagyok, de a szent oltár szeretném befejezni, hogy egykor a néppel együtt, szent liturgiát szolgálhassak. Utána kész vagyok meghalni, mert én a haláltól nem félek”.

Neked, atyánk, bár testnélküli voltál, mégis könny áztatta orcádat! Megölelted és megcsókoltad a szenvedőt, majd így szóltál hozzá:

„Ne bánkódj, gyermekem, amiért betegségben szenvedsz, mert meg fogsz gyógyulni. Ennek a csodának pedig mindenki előtt nyilvánvalónak kell lennie”.

Ő pedig meggyógyult, és te, láthatatlan lettél számára. Ekkor ismervén fel, hogy kivel beszélgetett.

Ó, Krisztus nagy szentje, Naktáriosz!

Ama templom a mai napig áll, és benne az általad tett csodák, mint a tenger vize, úgy sokasodnak! Felismertük, hogy az igaznak imádsága Isten szolgálatára serkent bennünket, hogy gyógyulásunk érdekében, készek legyünk Krisztusért meghalni. Kérünk téged igazságos atyánk, mi, a te beteg gyermekeid: teljesedjen be mirajtunk is Isten szent és kegyes akarata, Aki nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen.

Te, Isten akaratának végrehajtója, kegyes megjelenésed által gyógyíts meg bennünket, hogy Isten neve naggyá legyen a mennyben és a földön, mindörökké. Ámin.

Ima a polgári újév kezdetén

2009/08/19

Felséges Urunk, Istenünk, aki hatalmaddal megszabtad az időket és a korszakokat, és végtelen jóságodban és könyörületedben arra méltattál minket, hogy belépjünk a Te jóságod új esztendejébe, áldd meg, azt, és őrizz meg minket békességben. Nézd el, engedd el és bocsásd meg, ha az elmúlt évben, bármiben is vétkeztünk, és tarts meg minket ebben az újesztendőben kárhozatlanul. Világosíts meg minket a Te igazságod és isteni parancsolataid világosságával. Plántáld lelkünkbe a Te szent akaratodat, és vezérelj minket minden jó és Neked tetsző cselekedetre. Ajándékozd Egyházadnak azt az egységet, amelyért a Te Szent Fiad és a mi urunk Jézus Krisztus esedezett Hozzád főpapi imádságban. Emlékezz meg szeretettel hazánkról, és ajándékozz neki megbonthatatlan, igaz békességet. Emlékezz meg istenfélő népünkről és a Föld minden népéről. Az ifjakat neveld, az öregeket tartsd meg, a reményvesztetteket vigasztald meg, a széjjelszórtakat hozd össze, a tévelygőket vezesd vissza a Te Szent Egyházadhoz. Óvd meg Földünket, melyet az egy vérből teremtett emberi nem közös lakhelyének szántál. Adj néki békés esőket és bőséges termést mindnyájunk javára. Jöjjön el a Te Országod, a szeretet, a jóság, a békesség és az igazságosság Országa. És méltass minket arra, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsérjük és magasztaljuk a Te drága és felséges nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima Szentéletű Novotorzsoki Efrémhez

2009/08/19

Szent atyánk, nagy és csodás csodatévő, Efrém atyánk, alázattal esedezünk Hozzád, gyors segítőnkhöz, Aki imáiddal állhatatosan közbenjársz érettünk, és imádsággal kérünk Téged, ne hagyj el bennünket, bánkódókat, akiket sok bűn terhel. Ne hagyj segítséged és áldott közbenjárásod nélkül, ne feledkezz meg rólunk, gyermekeidről, Szentséges atyánk, hanem szüntelenül emlékezz meg rólunk a Szentséges Háromság trónusa előtt mondott mennyei és kedves imáidban, ahol angyalokkal és minden szentekkel együtt állsz és látod minden szükségünket és bajainkat, mert szenvedélyek háborgatnak és nincs bennünk bizodalom az Alkotóhoz, hogy bocsánatért és üdvösségért esedezzünk Hozzá. Ezért Hozzád menekedünk, Aki kegyelmet kérsz nékünk az Úrtól, és Általad bízunk Isten kegyelmében, hogy a Mindenható megbocsátja vétkeinket, és örökösei leszünk az örök üdvösségnek, hogy dicsőítsük és énekeljük az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nagyságát, kegyelmét és emberszeretetét, és a Te atyai közbenjárásodat, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.