január 2017 havi archívum

SZENT NEKTÁRIOSZ

2017/01/31

nektarios_rastSzent Nektáriosz 1846. Október 1.-én született a thrákiai Szilivriában. Szegény családból származott. A keresztségben az Anasztasziosz nevet kapta. Szülei, Kefalasz Dimosz és Vaszilissza, mint a többi testvérét, Anasztaszioszt is jó kereszténynek igyekeztek nevelni. Az általános iskolát saját falujában végezte el. A fiú azonban felsőfokú teológiai végzettség után vágyakozott, mert mint tanító akarta magát hasznossá tenni az emberek számára. A nagyon szegény szülők azonban ezt nem tudták számára biztosítani. Tizennégy éves korában, szülei áldásával Konstantinápolyba utazott munkavállalás végett. Egy dohányfeldolgozóban helyezkedett el, ahol nagyon kevés volt a fizetése, ezért használ ruhát és elnyűtt cipőt viselt. Állandóan éhezett. Egyedül az imában lelte vigaszát. Hozzá segítették, hogy elutazzon a Szent Földre. Onnét visszatérve, ott hagyta ezt a munkát és előbb nevelő, majd egy általános iskolában segédtanár lett.

A vágy, hogy szerzetes legyen, korával fokozatosan erősödött benne. Szeretett volna tovább tanulni teológiát. Nagyon szerette az aszketikus életet. Pachomiosz atya, Chiosz szigetén a szerzetesi életre tanította, amely a legszebb Istenhez vezető út.

Majd 1876-ban Lázár néven szerzetessé nyírták, később 1877. január 15-én pedig diakónussá szentelték, amikor is a Nektáriosz nevet kapta. A sziget egyik gazdag lakosa hozzá segítette őt, hogy Athénben befejezhesse a gimnáziumot.

A tanulmányok befejezése után, ajánlást adott neki az alexandriai Szofroniosz patriarchához. A patriarcha személyesen meggyőződött a jótevő szavainak igaz volta felől, és lehetővé tette Nektáriosz számára, hogy teológiát tanulhasson az athéni egyetemen. Diplomáját 1885-ben szerezte meg. Visszatért Alexandriába, ahol 1886-ban pappá szentelték, majd három évvel később pedig püspökké – Pentapol metropolitájává.

A szerzetes és püspök alázatossága némely emberekben irigységet váltott ki iránta olyannyira, hogy hamis pletykákkal bevádolták Nektárioszt a patriarchánál. A patriarcha hitt a pletykáknak, és még más pletykák következtében megfosztotta őt püspöki székétől és kiutasították Egyiptomból. Athénben telepedett le, ahol a pletykák miatt, amelyek megelőzték érkezését, semmilyen munkát sem kapott. Nektáriosz mindent némán elviselt. Amikor világossá vált, hogy rágalmazás és hazug pletykák áldozata lett, egy messzi provinciális helyen prédikátorként alkalmazták, majd később, mint iskolaigazgatót.

Szent Nektáriosz arra vágyott, hogy monostort alapítson, ahol eltölthetné életének hátralevő részét. Hosszú ideig gyűjtötte a pénzt, és még, mint iskolaigazgató, Egina szigetén megvett egy ősrégi monostort templommal együtt. Kevés pénzéből felújította és bővítette is. Miután Eginára költözött, sok csodás gyógyulás történt, ami azt eredményezte, hogy egyre több ember keresett nála vigaszt és segítséget.

A monostorban szigorú aszketikus élet volt, amit nem csak megkövetelt, de ő maga is példásan betartott. Annak ellenére, hogy Szent Nektáriosz és a nővérek szigorú életmódot folytattak a monostorban, Athénben akadtak olyanok, akik ártottak a Szentnek és a monostornak. Erkölcstelenséggel vádolták. Sok rágalmat és megaláztatást kellett elviselnie. Hamis vádakat írtak ellene a szinódusra, ezért az athéni érsek személyesen ment el a szigetre, hogy meggyőződjön az igazságról. Amikor egy idő után távozni készült, megállapította, hogy ott „Isten ügyével foglalkoznak”. Minden viszontagság ellenére a monostor gyarapodott. Olyan lelki központtá vált, ahol a hívek megerősítésre és vigaszra találtak.

Szent Nektáriosz húsz évig élt a monostorban. Történt, hogy 1920-ban megbetegedett. Nagy fájdalmai voltak, de senkinek sem beszélt erről. Az, aki annyi embernek szerzett gyógyulást és segített a bajbajutottakon, önmagán segíteni képtelen volt. Isten akarata volt ez. A betegség kitartott. Amikor a fájdalmak már elviselhetetlenné váltak, a nővérek Athénbe vitték egy korházba, ahol a szegények és esélytelenek osztályán helyezték el, mivel a püspöknek nem volt arra pénze, hogy megfizesse a kezelést és jobb helyet kapjon. Két hónapig élt itt, majd 1920. November 8-án az Úrhoz költözött.

Amikor a nővérek a korházba jöttek, hogy előkészítsék testét a temetésre, levetették róla az inget és a szomszédos ágyra helyezték, amelyen egy teljesen lebénult ember feküdt. Amit az ing hozzáért, az felkelt és járni kezdett. A szoba megtelt mennyei illattal.

Amikor a hajó közeledett a koporsóval a szigethez, a sziget összes templomában zúgtak a harangok, az emberek pedig azt hangoztatták: „Elvesztettük védelmezőnket. Árván maradt a sziget!”. A templom, ahol elhelyezték a koporsót, megtelt kellemes illattal.

Öt hónappal a temetés után szent Nektáriosz földi maradványait áthelyezték a kriptába, mikor is felfedezték, hogy teste nem indult oszlásnak, de rugalmas és illatos. Mindjárt halála után elkezdődött a bizonyságok sorozata arról, hogy szent. Sok ezer csodálatos gyógyulásról számoltak be és jegyezték azt fel. Ezért nehéz lenne olyan betegséget találni, amely Szent Nektáriosz közbenjárására nem lenne gyógyítható.

A szigorú kánoni előírások betartásával, a konstantinápolyi patriarchátus 1961-ben hivatalosan is szentté avatta.

Emlékét november 8/22 tartja az Egyház.

__________________________________

Szent Nektáriosz ünnepén Szent Mózes hajlékában minden éven virrasztó istentiszteletet tartunk.01

Reklámok

Szent liturgia az utóünnep idején

2017/01/22
  • hétfő – 2017. január 23 -án reggel 08.00 órakor egyházi szláv nyelven szolgálunk liturgiát
  • kedden – 2017. január 24-én reggel 07.30 -kor magyar nyelvű szent liturgia
  • csütörtökön – 2017. január 26-án reggel 08.00 órakor magyar nyelvű szent liturgia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Vízkereszt

2017/01/19

Mint ember jöttél el a folyóhoz, Krisztus Király,

és az Előhírnök kezéből, óh Jóságos,

sietsz felvenni a szolgai keresztséget a mi bűneinkért,

Emberszerető.

02

  • legyen ez a víz vezérlőnk az örök életre
  • a látható és láthtatlan ellenségek minden cselszövésének elhárítására
  • akik merítenek belőle, házuk megszentelésére,…

Betlehemi gyermek-vértanúk

2017/01/10

Holnap, 2017. január 11-én, a betlehemi gyermek-vértanúkra emlékezik az Egyház. Szent Mózes hajlékában a szent liturgia reggel 07.30-kor lesz.

aproszentek

Szent liturgia – Krisztus Születése

2017/01/04

trKrisztus Születése ünnepén – 2017. január 7-én a szent liturgia reggel 07.30-kor lesz.

Azokról, aki vallásosnak, bölcsnek hiszik magukat

2017/01/01

Bevádlóink megbüntetését nem kérjük, mert nyilvánvaló rosszindulatuk és a jó felőli tudatlanságuk éppen elég vád számukra.

Mindenütt vallásosnak, bölcsnek mondjátok magatokat, de hogy valóban azok is vagytok, az hamar kiderül. Kicsapongó emberek mintájára formáztok magatoknak isteneket, aki pedig nem osztja véleményeteket, azt ateistának nevezitek.

Mi az ilyenféleképpen munkálkodó istenekkel szemben bevalljuk, hogy ateisták vagyunk. De nem így van az Istennel kapcsolatban, ki valóban igaz, az igazságosságnak, a megtartóztatásnak és minden más erénynek atyja, ki minden bűntől mentes. És éppen ezért, bevádlóink megbüntetését nem kérjük, mert nyilvánvaló rosszindulatuk és a jó felőli tudatlanságuk éppen elég vád számukra.

Ha valamiféle emberektől megszervezett országra várnánk, akkor bizonyára tagadnánk is, nehogy elpusztítsanak bennünket,… de mivel nem a jelenlévőkben van reményünk, nem törődünk hóhérjainkkal.

Inkább ügyelnetek kellene, nehogy a démonok – akik azon vannak, hogy benneteket rabszolgáiknak és intézőiknek megtartsanak – elámítsanak. Mert azok, akik nem Isten tanítása szerint élnek, nem is lehet kereszténynek tartani, még ha szájjal Krisztus tanítását is vallják, mivel nem azok, akik csupán csak hirdetik, hanem azok üdvözülnek, akik azt meg is teszik.

Mindenkinek számot kell adni aszerint, hogy milyen képességet kapott az Istentől. De nehogy valaki is arra következtessen, hogy valamiféle kikerülhetetlen végzetről beszélünk, meg hogy előre eltervezett dolgokat hirdetünk. Ugyanis tudjuk, hogy az egyes cselekedetek értékének megfelelően vagy szenvedésben és bűnhődésben, vagy jutalomban lesz része mindenkinek. És ha ez nem így lenne, ha minden a sorsnak megfelelően történne, akkor semmi sem függne tőlünk.

Ha a sorsnak megfelelően lenne az egyik jó, a másik pedig rossz, az előbbiért így nem járna elismerés, az utóbbi miatt meg elmarasztalás. Ha pedig az ember számára nincs meg a szabad választás képessége arra, hogy kerülje a gyalázatost, és a jót válassza, semmiféle cselekedetével nem vonna ítéletet magára.

Ha sorsszerűen lenne valami helytelen, vagy helyes, akkor sohasem lehetne az ellentétes oldalra átmenni, sem a két oldal között ingadozni, és nem lennének olyanok, akik a helyes úton járnak és olyanok sem, kik a helytelenen, hanem maga a sors lenne az oka a jónak és rossznak.

A sorszerűség tehát a gyöngék eszköze. Azoké, akik nem akarják betartani Isten törvényeit, ezért keresnek magunknak felmentést, mindenféle esztelen tanítás formájában, de tudatlanságuk, evilági okoskodásuk vádlóként lép majd fel ellenük Isten előtt.

Jusztinosz – apológia (részlet)